Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever
Overeenkomst

2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbieding, offertes en overeenkomsten tussen Webdesignvlissingen, en de opdrachtgever waarop Webdesignvlissingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De huidige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webdesignvlissingen en voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
 5. Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webdesignvlissingen en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De door Webdesignvlissingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; Webdesignvlissingen is niet aan offertes gebonden tenzij de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW.
 4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Webdesignvlissingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst mag niet afwijkend tot stand komen, tenzij Webdesignvlissingen anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesignvlissingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Webdesignvlissingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdesignvlissingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Webdesignvlissingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesignvlissingen worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Webdesignvlissingen zijn verstrekt, heeft Webdesignvlissingen het recht de uitvoering van de overeenkomst te annuleren zonder restitutie.
 4. Webdesignvlissingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat Webdesignvlissingen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuiste of onvolledige gegevens voor Webdesignvlissingen kenbaar behoorde te zijn.
 5. Wanneer is overeengekomen dat de overeenkomst in stappen zal worden uitgevoerd kan Webdesignvlissingen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende stap behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande stappen schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Webdesignvlissingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever verwijtbaar is.

 

5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Webdesignvlissingen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Wanneer de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Webdesignvlissingen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Afwijkend van lid 3 zal Webdesignvlissingen geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webdesignvlissingen kunnen worden toegerekend.

 

6. Uitvoeringstermijn van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Webdesignvlissingen en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.

 

7. Betaling

 1. Bij aanvaarding van de offerte, vraagt Webdesignvlissingen u om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Het restant van het totaalbedrag dient te worden voldaan na acceptatie van het eindresultaat en voor implementatie op een door Webdesignvlissingen aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient worden te voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders aangegeven.
 2. Op artikel 7 lid 1 zijn twee uitzondering; Wanneer het eindresultaat na 2 pogingen, met 5 werkdagen er tussen niet wordt geaccepteerd behoud Webdesignvlissingen zich het recht de kosten voor het eindresultaat alsnog te facturen. En ten tweede behoud Webdesignvlissingen zich het recht 14 dagen na de afgesproken deadline de geoffreerde kosten volledig te facturen als dit niet gebeurt is.
 3. Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft in de betalings termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever in verzuim. En is Webdesignvlissingen gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk of volledig) buiten gebruik te stellen en vervallen alle verplichtingen van Webdesignvlissingen over gemaakte afspraken en ook geen restitutie.
 4. Abonnementen worden (Hosting of ander noodzakelijke diensten) vooruit betaald en jaarlijks automatisch verlengt. 6 weken voor de vervaldatum ontvangt de opdrachtgever een mail hierover samen met de factuur voor deze verlenging.
 5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tot 6 weken voor de verlening het abonnement kosteloos te beëindigen. tenzij het abonnement niet op tijd verlengt wordt verliest u alle rechten en eventuele website.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Webdesignvlissingen geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Webdesignvlissingen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Webdesignvlissingen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

9. Hosting & Service

 1. Hosting van website vindt plaats op externe servers (Hosting4ever). Ik werk niet met andere Hosting.
 2. Webdesignvlissingen is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
  a. Handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  b. Ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  c. Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  d. Openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  e. Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  f. Zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet.
  h. Verspreiden van computervirussen.
 4. De website Hosting pakketten die Hosting4ever aanbied hebben meerdere opties. Webdesignvlissingen zal in overleg met u en na betaling deze registeren.

 

10. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijde schriftelijk opzeggen tenzij Webdesignvlissingen al begonnen is met de werkzaamheden.
 2. Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website zal er geen restitutie plaatsvinden.
 3. Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webdesignvlissingen, zal Webdesignvlissingen de betaalde kosten terug betalen.
 4. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Webdesignvlissingen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

11. Opschorting en ontbinding

 1. Webdesignvlissingen is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, Wanneer: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst,
 2. Webdesignvlissingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. Tevens is Webdesignvlissingen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar alle redelijkheid niet langer kan worden vereist dan wel wanneer zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webdesignvlissingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webdesignvlissingen het nakomen van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken de overeenkomst.


12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Wanneer, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Webdesignvlissingen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Webdesignvlissingen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webdesignvlissingen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


12 A. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Webdesignvlissingen zich de rechten en bevoegdheden voor die Webdesignvlissingen toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Webdesignvlissingen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Webdesignvlissingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Webdesignvlissingen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Algemene voorwaarden 03-10-2022